skip to Main Content

Mit navn er Mar­tin Kallesø og jeg er inde­haver af Mar­tin Kallesø Arkitekter.

Er I kvalitets­be­v­id­ste og kræsne med jeres boligdrømme? Går I og drøm­mer om vil­laen eller et smukt sommerhus? Eller har I længe overve­jet at føje en tilbygn­ing til jeres hus, men er kri­tiske med hvor­dan den skal tage sig ud?

Jeg omsæt­ter jeres bolig­drømme til smuk og mod­erne arkitek­tur inden­for jeres bud­get og i en tæt og per­son­lig dia­log med jer og sam­tidig fører jer trygt igen­nem alle byg­geri­ets faser!

Jeg har tæt samar­be­jde med alle rel­e­vante fag­folk såsom ingeniører og bygningskonstruktører.

Jeg arbe­jder især med boli­gens forhold til stedet. Den rigtige plac­er­ing på grun­den i forhold til udkig, vejr og vind, mate­ri­aler, den lokale byggeskik er afgørende for at opnå en smuk arkitektur.

Back To Top